Rezervace Tee Time
Golfresort - Championship Golf Course
> Novinky>VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

a) Zadavatel: GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

                    Karlovy Vary, Pražská 219

                    IČO: 61858595, DIČ: CZ61858595

 

b) Společnost GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele stavebních prací v projektu:

Výstavba technického zázemí pro celoroční golfové aktivity

(CPV číselník: 45212110-0).

Jedná se o výstavbu objektu zázemí pro celoroční golfové aktivity, včetně dodávky příslušných technologií a vybavení. Více viz zadávací a projektová dokumentace.

c) Předpokládaná hodnota zakázky: cca 11 000 000,- Kč bez DPH

d) Kompletní zadávací dokumentace, včetně závazného textu smlouvy o dílo, projektu a výkazu výměr v elektronické podobě je předávána současně s touto výzvou. Svým podpisem na kopii výzvy oslovený uchazeč stvrzuje převzetí všech výše uvedených dokumentů a podkladů.

e) Výběrové řízení je vyhlášeno v termínu od 12.9. do 30.9.2011

Termín pro předložení nabídek: nejpozději do 30.9.2010, do 12.00 hodin

f) Místo pro předložení nabídek: Karlovy Vary, Pražská 219

g) Způsob podání nabídek: Nabídky budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v listinně formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a popisem „neotvírat“ s uvedenou kontaktní adresou uchazeče.

h) V rámci výběrového řízení bude po předkladatelích požadováno splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona č.137/2006 Sb., § 53, § 54 v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci.                                                                                                                            

i) Součástí nabídky bude podepsaná smlouva o dílo podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

j) Součástí nabídky bude prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, z něhož vyplývá, že dodavatel je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

k) Údaje o hodnotících kritériích jsou součástí zadávací dokumentace.

m) Uchazeč, jemuž je znám rozsah subdodávek a jejich subdodavatelé, uvede identifikační údaje subdodavatelů a specifikaci subdodávek (kvalitativní i kvantitativní).

n) Výběrové řízení je vyhlášeno dle pravidel Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad: Pokyny pro zadávání zakázek, příloha č.5 Příručky pro žadatele.

o) Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Karel Mařík, telefon: 603 587 734 e-mail: Marik@golfresort.cz

p) Nabídky je možno podávat pouze v českém jazyce.

q) Zadávací dokumentace výběrového řízení je předávána spolu s touto výzvou.

r) Obsahem nabídky bude uchazečem podepsaná smlouva o dílo, v níž uchazeč vyplní nabídkovou cenu. Další změny smlouvy o dílo jsou nepřípustné. Nabídková cena bude pevná a konečná bez DPH.

V Karlových Varech, 9.9.2011

Za GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

Vlastimil Argman, předseda představenstva, Libor Černý, člen představenstva

© Golfresort